SAKAČIK – Cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc vyhlasuje súťaž „SAKAČIK“ za výnimočnú aktivitu / čin členskej knižnice SAK realizovaný v roku 2019.

Zmyslom súťaže je podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, povzbudiť osobnú iniciatívu ich zamestnancov, ale aj zriaďovateľov.

Súťaž prebieha od 23. 01. 2020 do 14. 02. 2020

Nominácia musí byť doručená v čase trvania súťaže, najneskôr do 14.02.2020 do 00.00 h. Na nominácie odoslané po stanovenom termíne nebude Správna rada SAK prihliadať.

Nominovanie do súťaže by malo zohľadňovať najmä výrazný prínos v oblastiach:
– rozvoj knižnično-informačných služieb knižnice a uplatňovanie kreatívnych a inovatívnych prvkov pri uspokojovaní potrieb používateľov a práci s komunitou
– ochrana knižničného fondu ako súčasti kultúrneho dedičstva
– získavanie a využívanie mimorozpočtových zdrojov financovania (napr. grantov, nadačných fondov, finančných mechanizmov EÚ a pod.) na podporu inovácií v knižnici

Pri posudzovaní a hodnotení nominácií nebudú zohľadňované aktivity:
– pri ktorých prevažujú stavebné práce financované zriaďovateľom v rámci zabezpečenia hlavnej činnosti knižnice
– pri ktorých je jedinou aktivitou beseda so spisovateľom alebo edičné výstupy (vydanie publikácie)

Súťaž sa riadi Štatútom súťaže, ktorý upravuje pravidlá


PrihláškaStiahnuť
Štatút súťažeStiahnuť