SAKAČIK – Cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc vyhlasuje súťaž „SAKAČIK“ za výnimočnú aktivitu / čin členskej knižnice SAK realizovaný v roku 2020. Zmyslom súťaže je podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, povzbudiť osobnú iniciatívu ich zamestnancov, ale aj zriaďovateľov.

Súťaž je určená členským knižniciam Slovenskej asociácie knižníc.

Súťaž prebieha od 25. 01. 2021 do 15. 02. 2021.

Nominácia musí byť doručená na e-mail v čase trvania súťaže, najneskôr do 15. 02. 2021 do 00.00 h. Na nominácie odoslané po stanovenom termíne nebude Správna rada SAK prihliadať.

Nominovanie do súťaže by malo zohľadňovať najmä výrazný prínos v oblastiach:
– rozvoj knižnično-informačných služieb knižnice a uplatňovanie kreatívnych a inovatívnych prvkov pri uspokojovaní potrieb používateľov a práci s komunitou
– ochrana knižničného fondu ako súčasti kultúrneho dedičstva
– získavanie a využívanie mimorozpočtových zdrojov financovania (napr. grantov, nadačných fondov, finančných mechanizmov EÚ a pod.) na podporu inovácií v knižnici

Pri posudzovaní a hodnotení nominácií nebudú zohľadňované:
– aktivity pri ktorých prevažujú stavebné práce financované zriaďovateľom v rámci zabezpečenia hlavnej činnosti knižnice
– aktivity pri ktorých je jedinou aktivitou beseda so spisovateľom alebo edičné výstupy (vydanie publikácie)

Súťaž sa riadi Štatútom súťaže, ktorý upravuje pravidlá.


PrihláškaStiahnuť
Štatút súťažeStiahnuť