SSKK
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
IFLA
Medzinárdná federácia knižničných asociácií a knižničných inštitúcií
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
EBLIDA
Európsky výbor knižničných, informačných a dokumentačných asociácií
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
ALA
Americká asociácia knižníc
American Library Association
SDRUK
Sdružení knihoven České republiky
The Czech Republic Library Association
SKIP
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic
AKVŠ
Asociace knihoven vysokých škol ČR
Association of Libraries of Czech Universities