PREDSEDA
Ing. Ondrej Látka, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Univerzitná knižnica
Němcovej 7
tel.: +421 908 177 992
e-mail: ondrej.latka@tuke.sk
PODPREDSEDNÍČKA
Mgr. Jitka Kmeťová
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5
tel.: 02/67291150
e-mail: jitka.kmetova@euba.sk
TAJOMNÍČKA
PhDr. Daniela Džuganová
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica
Moyzesova 9
040 01 Košice
tel.: 055/2341606, 0908 506 985
e-mail: daniela.dzuganova@upjs.sk
čLENKY
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
949 59 Nitra
tel.: 037/6415037
fax: 037/6517743
e-mail: beata.bellerova@uniag.sk
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Levočská 1
080 01 Prešov
tel.: 051/7733009, 0905 744 183
e-mail: riaditel@kniznicapoh-po.vucpo.sk
Mgr. Katarína Matušková
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
tel.: +421 905 562 229
e-mail:  katarina.matuskova@ku.sk
PhDr. Alena Mičicová
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná knižnica
Ul. Vysokoškolákov 24
011 84 Žilina
tel.: 041/5131450, 0905 639 526
fax: 041/5131449
e-mail: alena.micicova@ukzu.uniza.sk
Ing. Alena Poláčiková
Technická univerzita vo Zvolene
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
tel.: 045/5206 641
fax: 045/5479 942
e-mail: alena.polacikova@tuzvo.sk
PhDr. Blanka Snopková, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
048/4155067
e-mail: riaditel@svkbb.eu
Mgr. Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline
A. Bernoláka 47
011 77 Žilina
tel./fax: 041/7232765
e-mail: susoliakova@krajskakniznicazilina.sk
Mgr. Valéria Závadská
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná 99
081 89 Prešov
tel.: 051/2451102
e-mail: riaditelka@svkpo.gov.sk