PREDSEDA
Ing. Ondrej Látka, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Univerzitná knižnica
Němcovej 7
tel.: +421 908 177 992
e-mail: ondrej.latka@tuke.sk
PODPREDSEDNÍČKA
Mgr. Monika Lopušanová
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Ústredná knižnica
Gondova 2
811 02 Bratislava
tel.: 02/90 13 21 11
e-mail: monika.lopusanova@uniba.sk
TAJOMNÍČKA
PhDr. Daniela Džuganová
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica
Moyzesova 9
040 01 Košice
tel.: 055/23 41 606, 0908 506 985
e-mail: daniela.dzuganova@upjs.sk
čLENOVIA
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
949 59 Nitra
tel.: 037/64 15 037
e-mail: beata.bellerova@uniag.sk
Ing. Alžbeta Martinická
Turčianska knižnica v Martine
Divadelná 4619/5
036 01 Martin
tel.: 043/41 33 590
e-mail: riaditel@tkmartin.sk
Mgr. Katarína Matušková
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
špeciálna knižnica galérie
Hviezdoslavovo námestie 1690/11
026 01 Dolný Kubín
tel.: 0905 562 229
e-mail: odborneorg@vuczilina.sk
PhDr. Kamila Prextová
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 23
043 59 Košice
tel.: 055/62 27 7476
e-mail: kamila.prextova@kosicekmk.sk
Mgr. Jitka Kmeťová
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská ekonomická knižnica
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
tel.: 02/6729 1150
e-mail: jitka.kmetova@euba.sk
Mgr. Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline
A. Bernoláka 47
011 77 Žilina
tel.: 041/72 32 765
e-mail: susoliakova@krajskakniznicazilina.sk
Mgr. art. Roman Večerek
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
S. Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín
tel.: 043/58 63 368, 0915 839 714
e-mail: orknizdk@vuczilina.sk
Mgr. Valéria Závadská
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná 99
081 89 Prešov
tel.: 051/24 51 102
e-mail: riaditelka@svkpo.gov.sk