PREDSEDNÍČKA

Ing. Alena Poláčiková
Technická univerzita vo Zvolene
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
tel.: 045/52 06 641
e-mail: alena.polacikova@tuzvo.sk

ČLENOVIA


Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Levočská 1
080 01 Prešov
tel.: 051/773 30 09
e-mail: iveta.hurna@kniznica-poh.sk


Mgr. Michal Sliacky
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Klemensova 19
814 67 Bratislava
tel.: 02/52 92 17 33
e-mail: knizslia@savba.sk