Výzva pre program „Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2024“

Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje výzvu zameranú na finančnú podporu projektov členských knižníc. Cieľom výzvy je podpora projektov, ktoré sa zaoberajú odbornou problematikou pre zamestnancov knižníc, alebo ktorých obsahom sú kultúrne či vzdelávacie aktivity.

Celkovo bude prerozdelených 1 500 eur. Maximálna výška podpory jedného projektu je 200 eur.

Kto sa môže prihlásiť:
– oprávnenými žiadateľmi sú iba členské knižnice Slovenskej asociácie knižníc
Aké projekty môžu byť podporené:
– projekty pre odbornú knihovnícku verejnosť zamerané na zvyšovanie znalostí v rôznych oblastiach knižničnej práce,
– projekty pre deti a mládež zamerané na zvyšovanie povedomia o knižniciach a snahu zvýšiť návštevnosť knižníc s cieľom podpory čitateľskej gramotnosti,
– projekty pre seniorov zamerané na vzdelávacie aktivity v snahe dosiahnuť vyššiu kvalitu života tejto skupiny verejnosti,
– iné inovatívne projekty pre komunitu v regióne zamerané na podporu ich života, vzdelávania, zamestnanosti,
– projekty zamerané na kultúrne vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť presahujúce rámec jednej knižnice.
Aké projekty a výdavky nebudú podporené:
– besedy so spisovateľmi, literárne večery, interné podujatia knižnice
– cestovné náklady, občerstvenie
Časový harmonogram:
8. 1. 2024zverejnenie výzvy
10. 2. 2024uzávierka prijímania projektov
15. 2. 2024zverejnenie výsledkov
1. 1. – 15. 12. 2024čerpanie finančnej podpory a realizácia projektov
15. 12. 2024posledný termín podania záverečnej správy a vyúčtovanie

Rozpis podporených projektov: http://sakba.sk/partnerstvo-2023-timeline/

Ďalšie podmienky predkladania projektov:
– knižnica je povinná predložiť projekt na tlačive ŽIADOSTI na poskytnutie finančných prostriedkov v elektronickom formáte bez podpisu na email (.docx alebo .pdf, nie sken)
– žiadosť musí obsahovať stručnú charakteristiku projektu vrátane popisu aktivít, cieľovej skupiny, propagácie
– žiadosť musí obsahovať celkový rozpočet projektu vrátane popisu a rozpočtu jednotlivých výdavkov
– žiadosť je potrebné poslať na elektronickú adresu predsedu SAK: Ing. Ondrej Látka, PhD., Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, ondrej.latka@tuke.sk
– pri termíne predloženia projektov rozhoduje čas doručenia žiadosti (elektronická forma)
– každá knižnica, ktorej projekt bude schválený, je povinná so SAK uzatvoriť ZMLUVU, kde budú uvedené všetky podmienky finančnej podpory projektu

Všetky predložené projekty bude posudzovať správna rada SAK. Žiadatelia, ktorí mali v predošlých troch rokoch schválený projekt a nesplnili zmluvné podmienky, budú z posudzovania vylúčení na dobu jedného roka.

Partnerstvo – ŽiadosťStiahnuť