• rukopis zašlite mailom na adresu redakcie redakcia@sakba.sk vo formáte DOC alebo RTF v rozsahu maximálne 10 normalizovaných strán
  • spoločne s textom pošlite krátke resumé (abstrakt) v slovenskom jazyku (cca 5 riadkov) a kľúčové slová v slovenskom jazyku
  • bibliografické odkazy a citácie v príspevkoch uvádzajte podľa platnej normy STN ISO 690 -v opačnom prípade si redakcia vyhradzuje právo neuvádzať ich
  • za úplným menom autora uvádzajte kontaktné adresy (adresu súčasného pracoviska, e-mail, resp. iné)
  • redakcia si vyhradzuje právo uskutočňovať drobné štylistické úpravy a jazykové korektúry bez konzultácií s autorom, ktorý je garantom obsahovej a jazykovej správnosti odovzdaného príspevku
  • zaslaním príspevku do Bulletinu SAK autor potvrdzuje, že jeho príspevok nebude publikovaný v inom odbornom periodiku
  • príspevky nie sú honorované
Pokyny pre formálnu úpravu stránokStiahnuť