Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika, Akademická knižnica

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Knižnica

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica

Paneurópska vysoká škola, Bratislava Knižnica PEVŠ

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Knižnica

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská informatická knižnica

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Odbor poznatkového manažmentu, Akademická knižnica

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Knižnica a informačné centrum

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, Univerzitná knižnica

Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica

Univerzita J. Selyeho, Komárno, Univerzitná knižnica Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Knižnica

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Ústredná knižnica

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav vedeckých informácií a knižnica

Vysoká škola múzických umení. Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Galantská knižnica

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Hradné múzeum vo Fiľakove, Mestská knižnica

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Knižnica Bratislava Nové Mesto

Knižnica Jána Henkela v Levoči

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

Knižnica pre mládež mesta Košice

Knižnica Ružinov

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Krajská knižnica v Žiline

Kysucká knižnica v Čadci

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Mestská knižnica A. H. Škultétyho v Tisovci

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom

Mestská knižnica Námestovo

Mestská knižnica Ružomberok

Mestská knižnica Samuela Reussa v Revúcej

Mestská knižnica v Bratislave

Mestská knižnica v Brezne

Mestská knižnica v Piešťanoch

Mestská knižnica v Senci

Mestská knižnica v Stropkove

Miestna knižnica Petržalka

Novohradská knižnica v Lučenci

Obecná knižnica Nová Dedinka

Obecná knižnica Jamník

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Podtatranská knižnica v Poprade

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi

Staromestská knižnica v Bratislave

Tekovská knižnica v Leviciach

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

Turčianska knižnica v Martine

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Vihorlatská knižnica v Humennom

Záhorská knižnica v Senici

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Zemplínska knižnica v Trebišove

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, Školská knižnica
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Knižnica

lnštitút znaIostného pôdohospodárstva a inovácií, Centrum agrárnych informácií

Ministerstvo financií SR v Bratislave, Odborná knižnica

Ministerstvo obrany SR v Bratislave, Komunikačný odbor, Knižnica MO SR

Národná banka Slovenska, Dokumentačné stredisko

Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave, Slovenská lekárska knižnica

Národný inštitút vzdelávania a mládeže - Knižnica NIVaM

Národný onkologický ústav v Bratislave, Lekárska knižnica

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Lekárska knižnica

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Knižnica

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Odborná knižnica

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Slovenská národná galéria Bratislava, Knižnica

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Knižnica

Slovenské národné múzeum v Bratislave, Knižnica

Slovenský filmový ústav v Bratislave, Knižnica

Ústredná geologická knižnica, Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Knižnica

Východoslovenská galéria Košice, Knižnica