Knižnice ako komunitné inštitúcie si okrem výpožičiek dokumentov kladú za cieľ byť v strede diania svojej obce, mesta, regiónu. Knižnice sú aj o stretávaní, vzdelávaní, inšpirovaní, podpore.
A jednou z foriem činnosti, ktorá ich k tomuto cieľu približuje, sú TRÉNINGY PAMÄTI.

Tréningy pamäti pribudli do spektra knižničných aktivít pamäti v roku 2013. Prví tréneri boli vyškolení v rámci projektu Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci, ktorý iniciovala Slovenská asociácia knižníc. Jednalo sa o akreditovaný kurz programu ďalšieho vzdelávania „Zvyšovanie kognitívnej výkonnosti seniorov“ v Centre memory Bratislava.

Snahou slovenských trénerov pamäti je vzájomne sa podporovať a inšpirovať, odborne rásť. Cestou sú spoločné stretávania, tradične spojené s odborným programom a vzájomnou výmenou skúseností.

Dostupnosť tréningov pamäti
V súčasnosti tréneri pamäti pôsobia v mnohých slovenských knižniciach, ktoré tréningy pamäti realizujú v rámci ponuky svojich aktivít. Každá knižnica ich pripravuje v zmysle svojej inštitucionálnej politiky, niektoré knižnice poskytujú tréningy bezplatne, niektoré za symbolické poplatky.
Zoznam trénerov a knižníc (aktualizácia k 1.2.2024)

Komu sú tréningy pamäti určené
Seniori (prioritne)
– seniori sú tradiční používatelia knižníc a mnohí z nich preferujú aktívny spôsob starnutia
– sebestačnosť starých ľudí je ich spoločenským záujmom, ale najmä ich individuálnym cieľom
– správne fungujúci mozog a pamäť sú predpokladom spokojného života
– stretávania na tréningoch sú príležitosťou pre ďalšie priateľstvá a medzigeneračné sociálne kontakty
– účasťou na tréningoch sa mnohí seniori zoznamujú s knižnicou a následne využívajú jej služby

Žiaci a študenti
– pamäťové techniky pomáhajú deťom a mladým ľuďom lepšie a efektívnejšie sa učiť
– možnosť, ako priviesť túto vekovú skupinu do knižnice

Iní záujemcovia z radov verejnosti
– problémy s pamäťou je fenoménom aj u ľudí mladších vekových skupín a preto sú vítaní všetci záujemcovia

Zoznam odporúčanej literatúry – na stiahnutie TU

Príklady dobrej praxe

Aby pamäť nestarla