IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Slovenská asociácia knižníc
záujmové združenie právnických osôb
reg. OVVS KÚ BA č. 100/92
Sídlo: Klemensova 2522/1
814 67 Bratislava
IČO: 30845181
DIČ: 2020851118 / neplatič DPH
Štatutár: Ing. Ondrej Látka, PhD.