Novela Zákonníka práce prináša viacero zmien, ktoré sa dotýkajú aj knižníc ako zamestnávateľov

Národná rada Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. 11. 2022 schválila novelu Zákonníka práce (ZP). Tá sa dotýka aj knižníc ako zamestnávateľov. Odporúčame preštudovať si novelizované časti ZP, či a ako zasahujú do Vašej pracovnoprávnej praxe.

Z novelizovaných ustanovení upozorňujeme najmä na povinnosti knižníc ako zamestnávateľov pri zakladaní nových pracovných pomer či dohôd, napríklad na:

  • formu poskytovania informácií aj v elektronickej forme (nový § 38a)
  • zmenu podstatných náležitostí ako aj ďalší obsah pracovnej zmluvy (úprava § 43 a § 44)
  • informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania (nový § 47a)
  • prechod na inú formu zamestnania (nový § 49b)
  • povinnosť zamestnávateľa pri žiadosti o domácku prácu, teleprácu či prácu z domácnosti (nový ods. 3 § 164)
  • zmeny v materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke (§ 166 a nasl.)
  • minimálnu predvídateľnosť práce (nový § 223a)
  • práva odborovej organizácie (nový § 230b)
  • prechodné ustanovenie k úpravám po 1. 11. 2022 (nový § 252s)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20221101