Vyhlásenie volieb do orgánov SAK – výzva na zasielanie návrhov kandidátov do 30. mája 2022

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc v súlade so Stanovami SAK vyhlasuje voľby do orgánov SAK. Volebné valné zhromaždenie sa bude konať 15. júna 2022 v Slovenskej národnej knižnici.

Podľa Stanov SAK sa na volebnom valnom zhromaždení volí predseda a desaťčlenná správna rada a trojčlenná kontrolná a revízna komisia. Členmi správnej rady a kontrolnej a revíznej komisie SAK sa môžu stať štatutárni alebo splnomocnení zástupcovia združených knižníc (Stanovy SAK, Čl. 6, odsek 1 a 2). Povinnosťou odstupujúcej správnej rady je predložiť volebnému valnému zhromaždeniu – na základe návrhov členských knižníc – kandidáta na predsedu, kandidátov do správnej rady a kontrolnej a revíznej komisie.

Na základe uvedeného Vás žiadame o zaslanie návrhov kandidátov na predsedu, členov správnej rady a kontrolnej a revíznej komisie. Prosíme Vás, aby súčasťou návrhu bola stručná charakteristika navrhovaného kandidáta a aj písomný súhlas navrhovanej osoby.
Vaše návrhy očakávame do 30. mája 2022 na mailovú adresu: daniela.dzuganova@upjs.sk (scan podpísaného návrhu, ako aj scan písomného súhlasu navrhovanej osoby).

Veríme, že využijete svoje právo a do orgánov SAK navrhnete takých kandidátov, ktorí budú ochotní a schopní zasadzovať sa za ciele a úlohy Slovenskej asociácie knižníc.

List členským knižniciam SAK na stiahnutie TU

Volebný poriadok SAK na stiahnutie TU