Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc si Vás dovoľuje pozvať na valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc, ktoré sa bude konať

dňa 23. 2. 2022 o 10:00 hod. online

Program:

 1. Úvod a privítanie
 2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
 3. Správa o činnosti SAK za rok 2021
 4. Správa o hospodárení SAK za rok 2021
 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2021
 6. Vyhlásenie výsledkov výročnej ceny SAKAČIK 2021
 7. Informácia o podporených projektov v rámci Partnerstva alebo spojme svoje sily 2022
 8. Plán činnosti a rozpočet SAK na rok 2022
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver