Odpočet Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 – výzva pre knižnice SR!

Rokom 2020 bola ukončená realizácia poslednej, v poradí tretej Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015–2020. Aby sme všetci vedeli vyhodnotiť, čo sa nám v tomto období podarilo a čo nepodarilo, ako ovplyvnili rozvoj knižníc rôzne legislatívne, politické či ekonomické zmeny na Slovensku, ako zasiahla do samotnej podstaty knižníc pandemická situácia, atď., je preto potrebné náš spoločný posledný strategický materiál vyhodnotiť aj napriek tomu, že naň nenadväzoval akčný plán.

Správna rada SAK pripravila dotazník s niekoľkými otázkami a prosí vás o ich vyplnenie do 14. 8. 2021.

Správna rada SAK pri odpočte stratégie spolupracuje s MK SR a preto dúfame, že naše spoločné úsilie pomôže vyhodnotiť stratégiu nedávno ukončenú a zároveň pripraviť novú, ktorá bude mať už aj akčný plán a bude garantovať finančné prostriedky pre rozvoj knižníc.

Chápeme, že je letné dovolenkové obdobie, ale veríme, že si nájdete čas na naše otázky, ktorými sme sa snažili obsiahnuť všetky strategické ciele, priority a opatrenia. Reálne vyhodnotenie situácie sa nám však podarí iba vtedy, ak bude návratnosť dotazníkov čo najvyššia.

Zároveň chceme požiadať veľké verejné knižnice o spoluprácu vo vzťahu k menším (mestským či dokonca obecným) knižniciam v mieste ich pôsobnosti a o pomoc pri vyplňovaní dotazníka.

Ďakujeme a želáme vám pekné a zdravé leto.

Link na dotazník https://forms.gle/7VHajU1PhVXvV4PS6