Výzva pre program „Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2020“

Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje výzvu zameranú na finančnú podporu projektov, ktoré sa zaoberajú odbornou problematikou pre zamestnancov knižníc, alebo ktorých obsahom sú kultúrne či vzdelávacie aktivity.

Celkovo bude prerozdelených 1 500 eur. Maximálna výška podpory jedného projektu je 200 eur.

Kto sa môže prihlásiť:
– oprávnenými žiadateľmi sú iba členské knižnice Slovenskej asociácie knižníc
Aké projekty môžu byť podporené:
– projekty pre odbornú knihovnícku verejnosť zamerané na zvyšovanie znalostí v knižničnej práci
– projekty pre deti a mládež zamerané na zvyšovanie povedomia o knižniciach a snahu zvýšiť návštevnosť knižníc s cieľom podpory čitateľskej gramotnosti
– projekty pre seniorov zamerané na vzdelávacie aktivity v snahe dosiahnuť vyššiu kvalitu života tejto skupiny verejnosti
– iné inovatívne projekty pre komunitu v regióne zamerané na podporu ich života, vzdelávania, zamestnanosti
– projekty zamerané na kultúrne vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť presahujúce rámec jednej knižnice
Aké projekty a výdavky nebudú podporené:
– besedy so spisovateľmi, literárne večery, interné podujatia knižnice
– cestovné náklady, občerstvenie
Časový harmonogram:
23. 1. 2020zverejnenie výzvy
14. 2. 2020uzávierka prijímania projektov
19. 2. 2020zverejnenie výsledkov
1.3.-30.11.2020čerpanie finančnej podpory a realizácia projektov
15. 12. 2020posledný termín podania záverečnej správy a vyúčtovanie
Ďalšie podmienky predkladania projektov:
– knižnica je povinná predložiť projekt na tlačive ŽIADOSTI na poskytnutie finančných prostriedkov v 3 exemplároch
– žiadosť musí obsahovať stručnú charakteristiku projektu, vrátane popisu aktivít, cieľovej skupiny, propagácie)
– žiadosť musí obsahovať celkový rozpočet projektu vrátane popisu a rozpočtu jednotlivých výdavkov
– žiadosť je potrebné poslať na elektronickú adresu predsedu SAK: Ing. Ondrej Látka, PhD., Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, ondrej.latka@tuke.sk
– pri termíne predloženia projektov rozhoduje čas doručenia žiadosti (elektronická forma)
– každá knižnica, ktorej projekt bude schválený, je povinná so SAK uzatvoriť ZMLUVU, kde budú uvedené všetky podmienky finančnej podpory projektu

Všetky predložené projekty bude posudzovať správna rada SAK. Žiadatelia, ktorí mali v predošlých troch rokoch schválený projekt a nesplnili zmluvné podmienky, budú z posudzovania vylúčení na dobu jedného roka.


Partnerstvo 2020 – ZmluvaStiahnuť
Partnerstvo 2020 – ŽiadosťStiahnuť
Partnerstvo – Vzor žiadosti pre právny subjektStiahnuť
Partnerstvo – Vzor žiadosti pre neprávny subjektStiahnuť