V spolupráci s firmou na vymáhanie pohľadávok sme pripravili vzor riaditeľskej upomienky tak, aby bola akceptovaná v prípade súdnych sporov. Univerzálna upomienka nie je možná, kvôli rozličným knižničným poriadkom, ale musí obsahovať náležitosti, ktoré sú teraz obsiahnuté v tomto vzore.

Odporúčame:

  • podpisovať potvrdenie o výpožičke oboma stranami s dátumom u podpisu
  • oboznámiť v ustanoveniach knižného poriadku spotrebiteľa o jeho právach a povinnostiach – viď Informačná povinnosť voči spotrebiteľovi
  • prehlásenie spotrebiteľa, že bol o všetkých právach a povinnostiach riadne a úplne informovaný pred podpisom potvrdenia o výpožičke
  • riadne a presne stanoviť splatnosť poplatku z omeškania

Vzor riaditeľskej upomienky vo formáte .doc