Obecná knižnica Jamník

Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok
E-mail: starosta@jamnik.sk
URL: https://www.jamnik.sk/obec-2/kniznica/
Tel.: 0903 564 507

Mestská knižnica Námestovo

Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo
E-mail: kniznica@dkno.sk
URL: https://www.dkno.sk/klient-173/kino-237/stranka-8639
Knihovníci: Daniela Laštíková, Mgr. Jozef Medard Slovík
Tel.: 043 / 55 22 819

Obecná knižnica Nová Dedinka
Hlavná 10, 900 29 Nová Dedinka
E-mail: kniznica@novadedinka.sk
Tel.: +421 902 575 011

Mestská knižnica Ružomberok

Podhora 33, 034 01 Ružomberok
E-mail: info@kniznicark.sk
URL: https://www.brezno.sk/mestska-kniznica
Riaditeľka: Ing. Tatiana Babincová
E-mail: riaditel@kniznicark.sk
Tel.: 044 43 22 005
Tel.: +421 905 861 759

Východoslovenská galéria Košice, Knižnica

Hlavná 27, 040 01 Košice
E-mail: galovics@vsg.sk
URL: https://vsg.sk/kniznica/
Tel.: 0907 532 380

Mestská knižnica v Brezne

Rázusova 2, 977 01 Brezno
E-mail: kniznica@brezno.sk
URL: https://www.brezno.sk/mestska-kniznica
Knihovníčka: Eva Štulajterová
E-mail: eva.stulajterova@brezno.sk
Tel.: 048/611 22 91

Mestská knižnica Samuela Reussa v Revúcej

Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca
E-mail: kniznica@msksrevuca.sk
URL: https://msks.revuca.sk/mestska-kniznica-samuela-reussa.html
Knihovníčka: Bc. Ajša Derdáková
Tel.: 058/28 515 74

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Knižnica

Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 905 562 229
E-mail: odborneog@vuczilina.sk
URL: www.oravskagaleria.sk
Zodpovedná: Mgr. Katarína Matušková

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/421 2732
URL.: http://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
Vedúca: PhDr. Dušana Šinalová
E-mail: kniznica@kysuckenovemesto.sk

Mestská knižnica A. H. Škultétyho v Tisovci

Jesenskeho 835, 980 61 Tisovec
Tel.: 047/549 32 64
URL.: www.tisovec.com/mesto/kniznica
Vedúca: Miroslava Kojnoková
Tel.: 0903 052 600
E-mail: kniznicaahs@tisovec.com

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská informatická knižnica

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
Tel.: +421 2 210 22 180
URL: www.fiit.stuba.sk/sik
Vedúci: PaedDr. Pavol Baťalík
Tel.: +421 2 210 22 418
E-mail: pavol.batalik@stuba.sk

Mestská knižnica v Stropkove

Hlavná 1647/27, 091 01 Stropkov
Tel.: 054/ 486881, 054/ 486883, 054/ 742 2238
URL.: Mestská knižnica v Stropkove
Riaditeľ: Mgr. Tibor Kubička
Zástupca: Mgr. Michaela Jacečková
E-mail: mestskakniznica@stropkov.sk

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom

Ul. 1. mája 313/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/7715946
URL.: Mestská knižnica Ľ. V. Riznera
Vedúca: Marta Stuparičová
Tel.: 032/7715981
E-mail: stuparicova@mail.icss.sk
E-mail: kniznicanmnv@gmail.com

Slovenská národná galéria Bratislava, Knižnica

Riečna 1, 815 13 Bratislava
Tel.: 02/204 761 00
E-mail: dana.karulova@sng.sk
URL: www.sng.sk/sk/kontakty/oddelenia
Vedúca knižnice: Dana Karulová
Tel.: 02/204 761 26

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad
Tel.: 052/7729 781
URL.: www.kniznicapp.sk/
Riaditeľka: Mgr. Monika Naštická
Tel.: 052/7729 568
E-mail: riaditel@kniznicapp.sk

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Knižnica

Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Tel.: 0917 321 841
E-mail: kniznica@uluv.sk
URL: www.kniznicauluv.sk
Riaditeľka: PhDr. Zorka Wagner
Zástupca: Mgr. Viera Hirková

Ústredná geologická knižnica, Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Tel.: 02/59 375 422
Fax: 02/59 375 467
E-mail: kniznica@geology.sk
URL: www.geology.sk
Vedúca knižnice: Mgr. Katarína Koblišková
Tel.: 02/59 375 422
E-mail: katarina.kobliskova@geology.sk

Slovenský filmový ústav v Bratislave, Knižnica

Grösslingova 32, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/57 10 15 01,
02/57 10 15 29
Fax: 02/52 96 34 61
E-mail: kniznica@sfu.sk
URL: www.sfu.sk
Vedúca oddelenia dokumentácie
a knižničných služieb: PhDr. Jana Stradiotová
Tel.: 02/57 10 15 23
E-mail: jana.stradiotova@sfu.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Hausner
Tel.: 02/57 10 15 04
E-mail: marian.hausner@sfu.sk

Slovenské národné múzeum v Bratislave, Knižnica

Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16
Tel.: 02/204 69 188, 02/204 69 180 (študovňa)
E-mail: kniznica@snm.sk
URL.: www.snmkniznica.sk
Pracovníci:
Mgr. Katarína Ivančinová Nemcová katarina.nemcova@snm.sk
Mgr. Barbora Nosková barbora.noskova@snm.sk

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Knižnica

Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava
Tel.: 02/204 77 313
Mobil: 0918 110 251
URL: https://www.sdc.sk
Vedúca: Dagmar Hudecová
E-mail: kniznica@scd.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Štúrova 36, 054 66 Levoča
Tel.: 053/2451001 – ústredňa
Fax: 053/2451003
E-mail: skn@skn.sk
URL: http://www.skn.sk
Riaditeľ: Ing. František Hasaj
Tel.: 053/2451201
Fax: 053/2451003
E-mail: frantisek.hasaj@skn.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Odborná knižnica

Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
Tel.: 048/4367 785 – ústredňa
Fax: 048/414 26 42
E-mail: ruvz@vzbb.sk
URL: www.vzbb.sk
Riaditeľka: Mgr. Marie Sršňová
Tel.: 048/4367 784
Fax: 048/414 26 42
E-mail: marie.srsnova@vzbb.sk

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Lekárska knižnica

Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
Tel.: 033/7969 106
E-mail: lekkniznica@nurch.sk
URL: https://www.nurch.sk/stranka/lekarska-kniznica
Kontakt: Monika Petrášová
E-mail: monika.petrasova@nurch.sk

Národný onkologický ústav v Bratislave, Lekárska knižnica

Klenová 1, 833 10 Bratislava
E-mail: kniznica@nou.sk
URL: https://www.nou.sk/lekarska-kniznica
Vedúca: Mgr. Ľubica Šipošová
Tel.: 02/59 378 622
E-mail: lubica.siposova@nou.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave, Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
RNDr. Martina Surová – vedúca odboru
martina.surova@nczisk.sk
tel.: 02/57 269 822
mobil: 0903 112 916
URL: https://www.sllk.sk

Národná banka Slovenska, Dokumentačné stredisko

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
Tel.: 02/57872113
E-mail: kniznica@nbs.sk
Tel.: 02/57872163, 02/57872159
Vedúca: Mgr. Jana Jelínková, PhD.
E-mail: jana.jelinkova@nbs.sk

Ministerstvo obrany SR v Bratislave, Komunikačný odbor, Knižnica MO SR

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Vedúca: Mgr. Anna Pavlíková
Tel.: 0960 31 26 41
Fax: 0960 31 25 50
E-mail: anna.pavlikova@mod.gov.sk

Ministerstvo financií SR v Bratislave, Odborná knižnica

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Tel.: 02/59 58 30 32
Fax: 02/59 58 30 48 – podateľňa
E-mail: kniznica@mfsr.sk
URL: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3450
Vedúca: Lenka Kopčíková
Tel.: 02/5958 3033
Fax: 02/5958 3048 – podateľňa
E-mail: lenka.kopcikova@mfsr.sk

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Knižnica

Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/56 32 741, 047/56 32 730
Fax: 047/56 32 730
E-mail: office@gmmuzeum.skdirector@gmmuzeum.sk
URL: www.gmmuzeum.sk
Knihovníčka: Mgr. Iveta Krnáčová
E-mail: krnacova@gmmuzeum.sk

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica

Panská 41, 815 39 Bratislava 1
Tel.: 02/20467181 ; 02/20467182
Fax: 02/54433294
E-mail: kniznica@bibiana.sk
URL: www.bibiana.sk
Vedúca CIDK: PhDr. Hana Ondrejičková
Tel.: 02/20467181
E-mail: hana.ondrejickova@bibiana.sk

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Centrum agrárnych informácií

Akademická 4, 949 01 Nitra
E-mail: kniznica@izpi.sk
URL: https://izpi.sk
Kontakt: Ing. Vladimíra Ašverusová
Tel.: +421 37 7910 123
Tel: +421 908 511 905
E-mail: asverusova@izpi.sk

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, Školská knižnica

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/552 25 82
Fax: 031/ 552 76 95
E-mail: zkds@kniznicads.sk
URL: www.kniznicads.sk
Riaditeľka: PhDr. Helena Laczová

 

Zemplínska knižnica v Trebišove

M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
Tel.: 056/668 90 10
056/672 42 22
E-mail: trebisov@kniznicatv.sk
URL: www.kniznicatv.sk
Riaditeľka: Ing. Janka Vargová
Tel.: 056/672 27 86
Mobil: 0918 755 857
Fax: 056/672 27 86
E-mail: riaditelka@kniznicatv.sk

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6441141 – ústredňa,
E-mail: zkgz@zkgz.sk
URL: http://www.zkgz.sk
Riaditeľka: PhDr. Alena Vasiľová
Tel.: 056/6426198
Tel.: +421948354554
E-mail: riaditelka@zkgz.sk

Záhorská knižnica v Senici

Vajanského 28, 905 01 Senica
Tel.: 034/ 651 27 10
Fax: 034/ 651 26 04
E-mail: kniznica@zahorskakniznica.eu
URL: http://www.zahorskakniznica.eu/
Riaditeľka: Ing. Silvia Sameková
Tel.: 034/ 651 26 04
Fax: 034/ 651 26 04
E-mail: samekova.silvia@zupa-tt.sk

Vihorlatská knižnica v Humennom

Námestie slobody 50, 066 80 Humenné
Tel.: 057/ 7763 517 – služby
E-mail: kniznica@vkhe.sk
URL: http://www.vkhe.sk/
Riaditeľka: Ing. Mária Danová
Tel.: 057/7763 518
E-mail: riaditel@vkhe.sk

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

ul. Jilemnického 48, 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/412 47 05
E-mail: vkmk@vkmk.sk
URL: www.vkmk.sk
Riaditeľka: Mgr. Iveta Babjaková
Tel.: 048/415 47 57, +421 915 774 053
E-mail: riaditelka@vkmk.sk

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Jaselská ul. 2, Trenčín 911 82
Tel.: 032/770 8300 – ústredňa
Fax: 032/743 4126
E-mail: vkmr@vkmr.sk
URL: www.vkmr.sk
Riaditeľka: Ing. Gabriela Krokvičková
Tel.: 032/746 0723
Tel.: 0901 918 809
E-mail: riaditel@vkmr.sk

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Hlavná 48, 042 61 Košice
Tel.: 055/ 62 232 91 – ústredňa
E-mail: vkjb@vkjb.sk
             kontakt@vkjb.sk
URL: www.vkjb.sk
Riaditeľka: : Ing. Soňa Jakešová
Tel.: 055/ 62 277 87
E-mail: jakesova@vkjb.sk

Turčianska knižnica v Martine

Divadelná 4619/5, 036 01 Martin
Tel.: 043/42 37 175 – centrálny výpožičný pult
E-mail: kniznica@tkmartin.sk
URL: https://turcianskakniznica.sk/
Riaditeľka: Ing. Alžbeta Martinická
Tel.: 043/41 33 590
Fax: 043/43 01 411
E-mail: riaditel@tkmartin.sk

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

Československej armády 28, 955 35 Topoľčany
Tel.: 038/7463511
Fax: 038/7463522
E-mail: tribecska@kniznicatopolcany.sk
URL: www.kniznicatopolcany.sk
Riaditeľka: Mgr. Oľga Bujnová
Tel.: 038 / 746 35 19
0908 122 908
E-mail: riaditelka@kniznicatopolcany.sk

Tekovská knižnica v Leviciach

A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice
Tel.: 036/63 12 334 – ústredňa
E-mail: tklevice@kniznicalevice.sk
URL: www.kniznicalevice.sk
Riaditeľka: PhDr. Vlasta Kollárová
Tel.: 036/63 128 02
E-mail: tklevice@kniznicalevice.sk

Staromestská knižnica v Bratislave

Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
E-mail: kniznica@starlib.sk
URL: www.starlib.sk
Riaditeľka: Mgr. Jana Slezáková
Tel.: 02/55 64 24 37
E-mail: riaditel@starlib.sk

Spišské kultúrne centrum a knižnica

Letná 33/28, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53/4150301
E-mail: info@skcak.sk
URL: https://kniznica.skcak.sk/
Riaditeľka: Mgr. Monika Tkáčová
Tel.: +421 910 239 562
E-mail: tkacova@skcak.sk

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica
E-mail: kniznica@kniznicapb.sk
URL: https://www.kniznicapb.sk/
Riaditeľka: Mgr. Mária Ružôňová
Tel.: 0901 918 842
E-mail: maria.ruzonova@kniznicapb.sk

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Ulica 8. mája 697/55, 089 01 Svidník
Tel.: 054/788 2190
Tel.: 054/788 2192
Fax: 0547881161
E-mail: kniznicask@podduklianskakniznica.sk
URL: www.podduklianskakniznica.sk
Riaditeľ: Mgr. Kamil Benko
Tel.+421547881161
Tel.+421 905 334 569
E-mail: riaditel@podduklianskakniznica.sk

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
Tel.: 043/586 2277 – ústredňa
URL: www.oravskakniznica.sk
Riaditeľ: Mgr. art. Roman Večerek
Tel.: 043/586 3368
0915 839 714
E-mail: orknizdk@vuczilina.sk

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/472 2105 – ústredňa
Fax: 054/472 2714
E-mail: kniznica@gutgesel.sk
URL: www.gutgesel.sk
Riaditeľka: Mgr. Iveta Michalková
Tel.: 054/472 21 05
Tel.: 054/488 36 10
E-mail: michalkova@gutgesel.sk

Novohradská knižnica v Lučenci

J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/4513238
047/4330724
E-mail: nklc@nklc.sk
URL: www.nklc.sk
Riaditeľ: PhDr.Mgr. Daša Filčíková
Tel.: 047/4513238
E-mail: riaditelka@nklc.sk
E-mail: d.filcikova@nklc.sk

Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Tel.: 02 / 62 25 02 32 – sekretariát
Fax: 02 / 62 52 04 20
E-mail: kniznica@kniznicapetrzalka.sk
URL: www.kniznicapetrzalka.sk
Riaditeľka: PhDr. Katarína Bergerová
Tel.: 02 / 62 52 04 16
E-mail: riaditelka@kniznicapetrzalka.sk

Mestská knižnica v Senci

Námestie 1. mája 2, 903 01 Senec
E-mail: kniznica.msks@e-net.sk
URL: msks-senec.sk/kniznica/
Vedúca: Mgr. Anetta Zelmanová
Tel.: 024/59 235 07

Mestská knižnica v Piešťanoch

Školská 19, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/772 59 82 – ústredňa
Fax: 033/772 23 90
E-mail: info@kniznica.sk
URL: www.kniznica.sk
Riaditeľka: Ing. Margita Galová
Tel./Fax: 033/772 23 90
E-mail: galova@kniznica.sk

Mestská knižnica v Bratislave

Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Tel.: 02/20 30 10 11 – vrátnica
E-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
URL: www.mestskakniznica.sk
Riaditeľ: Mgr. Tomáš Štefek
Tel.: 02/20 30 10 28
Tel.: +420728 116 416
E-mail: tomas.stefek@mestskakniznica.sk

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou

5. apríla 795/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/760 2767
URL: http://www.kulturabn.sk/kniznica
Vedúca: Jarmila Mikulová
Tel.: 038/760 2767
E-mail: kniznica@kulturabn.sk

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Holubyho 5, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6412315 – ústredňa
Fax: 033/6413123
E-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk
URL: www.kniznicapezinok.sk
Riaditeľka: Mgr. Daniela Tóthová
Mobil: 0915 497 681
Tel.: 033/6413123
Fax: 033/6413123
E-mail: daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 911 677 002
Tel: 052/43 22 210
E-mail: riaditel@kniznicasl.sk
URL: http://www.kniznicasl.sk/
Riaditeľka: Mgr. Elena Vranovská
Tel.: 052/43 22 210
Mobil: 0911 677 002
E-mail: riaditel@kniznicasl.sk

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/55 26 215 – ústredňa
Fax: 044/55 23 084
E-mail: knizgfblm@vuczilina.sk
URL: www.kniznicagfb.sk
Riaditeľka: Mgr. Marcela Feriančeková
Tel.: 044/55 26 215
Tel.: 0905 270 460
Fax: 044/55 23 084
E-mail: riaditel@kniznicagfb.sk

Kysucká knižnica v Čadci

Ul. 17. novembra 1258/6, 022 01 Čadca
Tel.: +421 41 4334 616 (centrálny výpožičný pult)
E-mail: sluzby@kniznica-cadca.sk
URL: www.kniznica-cadca.sk
Riaditeľka: Ing. Mgr. Katarína Borisová
Tel.: +421 948 063 341
E-mail: katarina.borisova@kniznica-cadca.sk

Krajská knižnica v Žiline

A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Tel.: 041/72 327 45 – ústredňa
Fax: 041/72 32765
E-mail: kniznica@krajskakniznicazilina.sk
URL: www.krajskakniznicazilina.sk
Riaditeľka: Mgr.Katarína Šušoliaková
Tel.: 041/72 327 65
Fax: 041/72 327 65
E-mail: susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 1, 080 01 Prešov
Tel.: 051/ 772 35 51
E-mail: kniznica@kniznica-poh.sk
URL: http://www.kniznica-poh.sk
Riaditeľka: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Tel.: 051/ 773 30 09
E-mail: iveta.hurna@kniznica-poh.sk
riaditel@kniznicapoh-po.vucpo.sk

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Ľ. Štúra 5, 960 82 Zvolen
Tel.: 045/533 10 71 – ústredňa
Fax: 045/533 53 35
E-mail: lenka.malovcova@kskls.sk
URL: www.kskls.sk
Riaditeľka: Ing. Milota Torňošová
Tel/Fax: 045/533 53 35
Tel.: 0904 822 489
E-mail: riaditel@kskls.sk

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 65 19 887 – sekretariát
E-mail: sekretariat@krajskakniznicanitra.sk
URL: www.krajskakniznicanitra.sk
Riaditeľka: PhDr. Ingrid Meňky
E-mail: riaditel@krajskakniznicanitra.sk
Tel.: 037/64 10 150

Knižnica Ružinov

Zimná 1, 821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 444 56 036
E-mail: kniznica@kniznica-ruzinov.sk
URL: http://www.kniznica-ruzinov.sk/
Riaditeľka: Mgr. Eva Pindjáková
Tel.: +421 2 444 54 704
Mobil: +421 901 725 928
E-mail: riaditel@kniznica-ruzinov.sk

Knižnica pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2, 043 59 Košice
Tel.: 055/3060916 (sekretariát)
URL: https://www.kosicekmk.sk
Riaditeľka: PhDr. Kamila Prextová, MBA
Tel.: 055/3060916
Tel.: +421 907 352 943
E-mail: kniznicake@kosicekmk.sk
E-mail: kamila.prextova@kosicekmk.sk

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

Hlavné námestie 8, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/563 10 49 – ústredňa
Fax: 047/563 13 78
E-mail: kniznica@kmh.sk
URL: www.kmh.sk
Riaditeľka: Mgr. Eva Novotná
Tel./Fax: 047/563 13 78
Mobil: 0918938944
E-mail: riaditelka@kmh.sk

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1, pošt. priečinok 29, 918 20 Trnava
Tel.: 033/5511782 – ústredňa
Fax: 033/5511782
E-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk
URL: www.kniznicatrnava.sk
Riaditeľ: Ing. Pavol Tomašovič
Tel.: 033/5511782
Fax: 033/5511782
E-mail: pavol.tomasovic@kniznicatrnava.sk

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Szinnyei József Könyvtár Komárom

Eötvösa 35,
945 33 Komárno
Hlavná budova Eötvösa:
Tel.: 035/7725 965
– oddelenie pre dospelých
Fax: 035/7725 967
Pobočka Palatínova:
Tel.: 035/7713552
E-mail: sekretariat@kniznicakomarno.sk
URL: www.kjszkom.sk
Riaditeľka: Mgr. Renáta Filková
Tel.: 035/7725966
Fax: 035/7725967
E-mail: riaditel@kniznicakomarno.sk

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Štefánikovo nám. 33/40, 967 01 Kremnica
Tel.: 045/674 20 63
Fax: 045/674 37 76
E-mail: kniznica@kjkk.sk
URL: http://www.kjkk.sk/
Riaditeľ: Mgr. Peter Lysek
Tel.: 045/674 20 63
Tel.: 045/671 60 70
E-mail: riaditel@kjkk.sk

 

Knižnica Jána Henkela v Levoči

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
Tel.: 053/451 22 02
E-mail: info@kniznicalevoca.sk
URL: http://kniznicalevoca.sk/
Riaditeľka: Mgr. Janka Dolanská
Tel.: 0904 821 160
E-mail: riaditel@kniznicalevoca.sk

Knižnica Bratislava Nové Mesto

Pionierska 12, 831 02 Bratislava 3
Tel.: 02/44 25 39 85
Fax: 02/44 25 41 15
E-mail: kbnm@kbnm.sk
URL: www.kbnm.sk
Riaditeľka: Mgr. Jana Sedláčková
Telefón : +421 2 444 580 62
E- mail: riaditel@kbnm.sk

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Turecká 36, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/640 03 86
URL: www.abkniznica.sk
Riaditeľka: Ing. Helena Bohátová, PhD.
Tel.: 035/640 03 86
E-mail: director@abkniznica.sk

Hradné múzeum vo Fiľakove, Mestská knižnica

Hlavná ul. 14, 989 01 Fiľakovo
Tel.: 047/43 81 665
E-mail: kniznica@hradfilakovo.sk
URL: https://www.hradfilakovo.sk/index.php/organizacne-zlozky/mestska-kniznica
Pracovník knižnice: Marian Mesiarik

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad
Topľou
Tel.: 057/446 44 68, 0917 509 616
E-mail: marketing@kniznicavranov.sk
URL: www.kniznicavranov.sk
Riaditeľka: Mgr. Daniela Molčanová
Tel.: 057/446 44 94
E-mail: riaditel@kniznicavranov.sk

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

F. Madvu 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/5427296
E-mail: hnkpd@hnkpd.tsk.sk
URL: http://www.hnkpd.sk/
Riaditeľ: Mgr. Marek Mittaš
Tel.: 0901 918 841
E-mail: marek.mittas@hnkpd.sk

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
Tel. 047/4830224 – služby
Fax: 047/4830675
E-mail: info@hnk-vk.sk
URL: www.hnk-vk.sk
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Unzeitigová
Tel.: 047/4830675
Fax: 047/4830675
E-mail: zuzana.unzeitigova@hnk-vk.sk

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel.: 058/7880917
– centrálna výpožička
Fax: 058/7880910
E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk
URL: www.kniznica-rv.sk
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kyselová
Tel.: 058/7880911
Fax: 058/7880910
E-mail: riaditel@kniznica-rv.sk

Galantská knižnica

Mierové námestie 4, 924 00 Galanta
Tel.: 0911 135 793
Fax: 031/7802920
E-mail: kniznica@galantskakniznica.sk
URL: http://www.galantskakniznica.sk/
Riaditeľka: Mgr. Lívia Koleková
Tel.: 031/7802920
Fax: 031/7802920
E-mail: livia.kolekova@galantskakniznica.sk

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica

Ul. Vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina
Tel.: 041/513 14 53, 513 14 64-65
Fax: 041/565 01 90
E-mail: ukzu@uniza.sk
URL: http://ukzu.uniza.sk
Riaditeľka: PhDr. Alena Mičicová
Tel.: 041/513 14 50
Mob.: 0905 639 526
Fax: 041 / 513 14 49
E-mail: alena.micicova@ukzu.uniza.sk

Vysoká škola múzických umení, Akademická knižnica VŠMU

Akademická knižnica VŠMU
Zochova 1, 813 01 Bratislava 1
Tel.: + 421 2 5930 3518 /výpožičné služby/
Riaditeľka: Mgr. Ingrid Barteková
E-mail: bartekova@vsmu.sk
E-mail: kniznicavsmu@vsmu.sk

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Ústav vedeckých informácií a knižnica

Komenského 73, 041 81 Košice
Tel.: 0915 986 744 – sekretariát
Fax: 055/6711674 – podateľňa
E-mail: mandelikova@uvlf.sk
URL: http://www.uvlf.sk/sk/kniznica
Riaditeľka: MVDr.Libuša Bodnárová
Tel.: 0915 986 672
E-mail: libusa.bodnarova@uvlf.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Centrum informačných zdrojov

Hajnóczyho 1, 917 01 Trnava
Vedúci: Ing. Rudolf Husovič, PhD.
Tel.: 033/5565 155
E-mail: rudolf.husovic@ucm.sk
URL: http://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica/

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica

Moyzesova 9, 040 01 Košice
Tel. /VoIP (enum): 055/234 1608
E-mail: kniznica@upjs.sk
URL: http://library.upjs.sk
Riaditeľka: PhDr. Daniela Džuganová
Tel. /VoIP (enum): 055/124 1606
E-mail: daniela.dzuganova@upjs.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/446 52 05 – sekretariát
E-mail: kniznica@umb.sk
URL: https://kniznica.umb.sk
Riaditeľka: Mgr. Michaela Mikušková
Tel.: 048/446 52 06, 0915 595 360
E-mail: michaela.mikuskova@umb.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Tel.: 037/6408106
Fax: 037/6408096
E mail: lib@ukf.sk
URL.: www.uk.ukf.sk
Riaditeľka: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Tel.: 037/6408 096
Fax: 037/6408096
E-mail: vtomkova@ukf.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica

Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava 1
Tel.: 02/9012 2109
E-mail: kniznica@flaw.uniba.sk
URL: https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/
Poverená riaditeľka: PhDr. Zuzana Ocharovichová
Tel.: 02/9012 9518
E-mail: kniznica@flaw.uniba.sk
E-mail: zuzana.ocharovichova@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko

Novomeského 7, 036 01 Martin
Tel.: 043/4239549
E-mail: ksis@jfmed.uniba.sk
URL: http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=kniznica
Riaditeľka: Mgr. Ivana Švrková
Tel.: 043/2633505
E-mail: svrkova@jfmed.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica

Gondova 2, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/59 24 41 11 – Ústredňa
Fax: 02/59 33 94 96
E-mail: uk@fphil.uniba.sk
URL: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/
Riaditeľka: Mgr. Monika Lopušanová
Tel.: 02/90 13 21 11
E-mail: monika.lopusanova@uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Ústredná knižnica

ul. Odbojárov 10 – poštová adresa,
Kalinčiakova 8 – sídlo knižnice, 832 32 Bratislava
Tel.: 02/50 117 156 – knižnica
E-mail: uk@fpharm.uniba.sk
URL: https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/
Riaditeľka: PhDr. Mária Kadnárová
Tel.: 02/90 16 9 157
E-mail: kadnarova1@uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Knižnica

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
E-mail: kniznica_mail@fsport.uniba.sk
URL: http://www.fsport.uniba.sk/
Vedúca: Mgr. Ľubica Grebečiová
Tel.: +421 2 9017 1921
E-mail: lubica.grebeciova@uniba.sk

Univerzita J. Selyeho, Komárno, Univerzitná knižnica
Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár

Hradná 2, 945 01 Komárno
Tel.: 035/32 60 687
E-mail: kniznica@ujs.sk
URL: http://uk.ujs.sk/sk/kniznica
Riaditeľka: PaedDr. Andrea Valach
Tel.: 035/32 60 686
E-mail: valacha@ujs.sk

Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel.: 033/59 39 302
– absenčné výpožičky
E-mail: kniznica@truni.sk
URL: https://www.truni.sk/kniznica
Riaditeľka: PhDr. Zuzana Martinkovičová
Tel.: 033/59 39 359
E-mail: zuzana.martinkovicova@truni.sk

Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, Univerzitná knižnica

Horný Šianec 9, 911 01 Trenčín
URL: http://kniznica.tnuni.sk/
Riaditeľka: Mgr. Miroslava Piscová
Tel.: 032/35 21 559, 032/74 00 170
E-mail: miroslava.piscova@tnuni.sk

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

T. G. Masaryka 20, 961 02 Zvolen
Tel.: 045/5206 642
Fax: 045/5479 942
E-mail: sldk@tuzvo.sk
URL: http://sldk.tuzvo.sk
Riaditeľ: Ing. Alena Poláčiková
Tel.: 045/5206 641
Fax: 045/5479 942
E-mail: alena.polacikova@tuzvo.sk

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica

Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice
Tel.: 0917 325 929
E-mail: kniznica@tuke.sk
URL: http://www.lib.tuke.sk
Riaditeľ: Ing. Ondrej Látka, PhD.
Tel.: 055/602 7711, 0908 177 992
E-mail: ondrej.latka@tuke.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Knižnica a informačné centrum

Radlinského 11, 810 05 Bratislava 1
Tel.: 02/32888 494
URL: www.svf.stuba.sk/kic
Vedúca: Mgr. Barbora Bieliková
Tel.: 02/32888 577
E-mail: barbora.bielikova@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Oddelenie vedy, výskumu a knižnično-informačných služieb

J. Bottu 25, 917 24 Trnava
Vedúca oddelenia: Ing. Alena Eliášová
Tel.: 0908 674 158
E-mail: alena.eliasova@stuba.sk
URL: https://www.kniznica.mtf.stuba.sk/
Knižnica: Mgr. Alena Václavová
Tel.: 0918 674 161
E-mail: alena.vaclavova@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel. 0918 674 119
URL: http://www.schk.sk
Riaditeľ: Ing. Jozef Dzivák
Tel./fax: 02/5249 5265
E-mail: jozef.dzivak@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
URL: http://www.fei.stuba.sk/
Vedúca: Ing. Katarína Ondrášková
Tel.: 02/60 291 408
Mobil: +421 948 030 385
E-mail: katarina.ondraskova@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu, Knižnica

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
Tel.: 02/57 27 61 11 – Ústredňa
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
URL: http://www.fad.stuba.sk/kniznica/
Vedúca: Ing. Martina Horváthová
Tel.: 02/57 276 233
Mobil: 0918 665 025
E-mail: martina_horvathova@stuba.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Štúrova 51, 949 59 Nitra
Tel.: 037/65 17 743
037/64 15 111 – Ústredňa
Fax: 037/65 17 743
E-mail: slpk@uniag.sk
URL: http://www.slpk.uniag.sk
Riaditeľka: Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Tel.: 037/64 15 037
Fax: 037/65 17 743
E-mail: beata.bellerova@uniag.sk

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica

Ulica 17. novembra 1, 081 85 Prešov
Tel.: 051/75 70 145
Fax: 051/75 70 145
E-mail: library@pulib.sk
URL: http://www.pulib.sk
Riaditeľ: Ing. Peter Haľko
Tel.: 051/75 70 144
Fax: 051/75 70 145
E-mail: peter.halko@pulib.sk
E-mail: peter.halko@unipo.sk

Paneurópska vysoká škola, Bratislava Knižnica PEVŠ

Tomášikova 20, P.O. BOX 12, 821 02 Bratislava 2
Tel.: 02/48 20 88 44
E-mail: kniznica@paneurouni.com
URL: https://www.paneurouni.com/veda/akademicka-kniznica/
Vedúca knižnice: Bc. Katarína Škorvagová
Tel.:Tel: +421 248 208 810
E-mail: katarina.skorvagova@paneurouni.com

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica

Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok
E-mail: kniznica@ku.sk
URL: http://uk.ku.sk/
Riaditeľ: Ing. Radislav Kendera, PhD.
Tel.: +421 918 337 403
E-mail: radislav.kendera@ku.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Tel.: 02/67 29 11 11 – Ústredňa
E-mail: sek@euba.sk
URL: www.sek.euba.sk
Riaditeľka: Mgr. Jitka Kmeťová
Tel.: 02/ 67 29 11 50
E-mail: jitka.kmetova@euba.sk

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Knižnica

Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
E-mail: maria.simurdova@akademiapz.sk
URL: https://www.akademiapz.sk/pracoviska/kniznica/kniznica-akademie-pz-v-bratislave
Vedúca: PhDr. Janka Štubňová
Tel.: +421 09610 57 512
E-mail: janka.stubnova@akademiapz.sk

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Akademická knižnica

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
URL: http://ak.aos.sk/
Vedúca: Mgr. Mária Mestická
Tel.: +421/960 423 777
E-mail: maria.mesticka@aos.sk

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Klemensova 19, 814 67 Bratislava
Tel.: 02/52 92 17 33 – ústredňa
Fax: 02/52 92 17 33
E-mail: alzbeta.perdukova@savba.sk
URL: www.uk.sav.sk
Riaditeľ: Mgr. Michal Sliacky
Tel.: 02/52 92 17 33
Fax: 02/52 92 17 33
E-mail: knizslia@savba.sk

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Hlavná 99, 081 89 Prešov
Tel.: 051/245 11 01 – sekretariát
E-mail: kniznica@svkpo.gov.sk
URL: www.svkpo.sk
Riaditeľka: Mgr. Valéria Závadská
Tel.: 051/245 11 02
Mobil: 0905 562 651
E-mail: valeria.zavadska@svkpo.gov.sk
E-mail: riaditelka@svkpo.gov.sk

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice
Tel.: 048/47 107 66
Fax: 055/6222331
E-mail: svkk@svkk.sk
URL: www.svkk.sk
Riaditeľka: PhDr. Darina Kožuchová
Tel.: Tel.: 055/24 54 131
Fax: 055/622 23 31
E-mail: riaditel@svkk.sk

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 5111, 048/471 0769
E-mail: svkbb@svkbb.eu
URL: https://www.svkbb.eu
Riaditeľka: PhDr. Oľga Doktorová
Tel.: 048/47 107 66, 048/47 107 83
E-mail: riaditel@svkbb.eu

Knižnica NIVaM

Hálova 6, 851 01 Bratislava 5
URL: https://nivam.sk/kniznica/
Vedúca oddelenia: Mgr. Zuzana Sýkorová
Tel.: +421 2 68 208 616
Tel.: 0910 833 468
E-mail: zuzana.sykorova@nivam.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/69 253 102 – sekretariát
E-mail: cvti@cvtisr.sksekretariat@cvtisr.sk
URL: www.cvtisr.sk
Riaditeľ: Ing. Róbert Gálik, MBA
Tel.: 02/69 253 101
E-mail: robert.galik@cvtisr.sk