Výzva na predkladanie žiadostí na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva novú výzvu.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením .

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 12.12.2022

Viac informácií: Program 2 – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2023 podprogram 2.1 – 2.6 » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.sk)

Výzva: Výzva-program-č.-2-návrh-na-rok-2023-1.pdf (gov.sk)