Celoslovenská konferencia Knižnice 2022 – Závery

Závery účastníkov celoslovenskej konferencie KNIŽNICE 2022 – Priestor pre všetkých

V dňoch 4. -5. októbra 2022 sa konala celoslovenská konferencia KNIŽNICE 2022 – Priestor pre všetkých, ktorá bola v priebehu 10-tich rokov štvrtým stretnutím knihovníckej obce.

Obsahom konferencie bolo predstavenie aktuálnych tém, problémov, zhodnotenie aktivít knižníc počas neľahkého pandemického obdobia, ale aj pozitívnych príkladov dobrej praxe. Konferencia poukázala aj na nové témy, resp. problémy súčasnej doby, s ktorými sa knižnice stretávajú a musia ich riešiť .

Účastníci konferencie sa zhodli na záveroch, ktoré Slovenská asociácia knižníc predloží Ministerstvu kultúry SR ako ústrednému orgánu štátnej správy pre knihovníctvo a knižnice a bude o nich iniciatívne rokovať tak, aby sa ich podarilo naplniť. O výsledkoch potom bude informovať svojich členov na webe SAK alebo prostredníctvom Bulletinu SAK.

My, účastníci celoslovenskej konferencie KNIŽNICE 2022 – Priestor pre všetkých,

  • žiadame Ministerstvo kultúry SR ako ústredný orgán štátnej správy pre knihovníctvo o posilnenie komunikácie medzi ministerstvom a Slovenskou asociáciou knižníc, ktorú považujeme za nedostatočnú; požadujeme, aby Slovenská asociácia knižníc, ktorá má dôveru svojich členov pri obhajovaní záujmov knižníc, bola profesijným a odborným partnerom Ministerstva kultúry SR a vzájomná komunikácia zahŕňala všetky koncepčné, strategické, analytické, legislatívne, príp. iné aktivity a ich výsledky boli včas a obojstranne diskutované;
  • vyslovujeme veľké obavy zo stále neexistujúceho spôsobu sprístupnenia výsledkov masovej digitalizácie v Slovenskej národnej knižnici, na ktorú boli vynaložené vysoké finančné prostriedky; žiadame riešiť stratégiu digitalizácie a sprístupňovania jej výsledkov ako súčasť Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 na celoslovenskej úrovni a v spolupráci s inými rezortmi s cieľom zamedziť neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov a personálnych kapacít pri multiplicitnej digitalizácii na Slovensku;
  • poverujeme Slovenskú asociáciu knižníc komunikovať s Národným osvetovým centrom o možnostiach prístupu k národným registrom vytvorených ako výstupy národného projektu financovaného z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2;
  • vyslovujeme vážne znepokojenie z absencie moderného softvérového zabezpečenia národného integrovaného knižnično-informačného systému vzhľadom na neudržateľnú situáciu množstva existujúcich softvérových riešení; žiadame zastrešiť cez Slovenskú národnú knižnicu, resp. Ministerstvo kultúry SR vybudovanie expertného tímu zloženého z odborníkov z knižničnej aj mimoknižničnej praxe na plnenie úlohy Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021-2024 týkajúcej sa jednotného knižnično-informačného systému;
  • vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad dlhodobou nedostatočnou komunikáciou Slovenskej národnej knižnice vo vzťahu ku knižničnému systému SR; pociťujeme slabý záujem zo strany vedenia Slovenskej národnej knižnice o odbornú diskusiu a riešenie problémov týkajúcich sa knižníc a knižničného systému ako celku; trváme na plnení zákonných úloh Slovenskej národnej knižnice tak, aby knižnice cítili, že majú zodpovedného a vizionárskeho lídra, ktorý v spolupráci s profesijnými združeniami aj prostredníctvom Ústrednej knižničnej rady ako poradného orgánu ministerky kultúry SR komunikuje problémy aj úspechy slovenských knižníc vo vnútri aj navonok;
  • odporúčame Ústrednej knižničnej rade iniciovať obnovenie činnosti pracovnej skupiny pre tvorbu Národného programu na podporu čítania detí a mládeže od ich narodenia ako aj ďalších národných projektov obsahovo zameraných na rozvoj čitateľskej a informačnej gramotnosti detí a mládeže a zaradiť túto oblasť medzi strategické priority Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030;
  • odporúčame Slovenskej asociácii knižníc iniciovať vytvorenie pracovnej skupiny zameranej na problematiku celoživotného vzdelávania zamestnancov knižníc a zaradiť túto oblasť medzi strategické priority Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030;
  • vyslovujeme znepokojenie nad diskriminačnými a neakceptovateľnými rozhodnutiami Fondu na podporu umenia týkajúcich sa oprávnenosti jednotlivých typov knižníc (s výnimkou knižníc priamo riadených Ministerstvom kultúry SR) uchádzať sa o dotácie na projekty; poverujeme Slovenskú asociáciu knižníc obrátiť sa na Fond na podporu umenia s požiadavkou o stanovisko k rozhodnutiu vylúčiť akademické a niektoré špeciálne knižnice ako oprávnených žiadateľov;

Liptovský Ján, 5. októbra 2022